222 Медицина

Набір за спеціальностю «222 Медицина», відбувається за освітньо-кваліфікаційним рівнем «МАГІСТР».

Рівень вищої освіти
Другий (магістерський) рівень, магістр медицини.

Спеціалізація
«Лікувальна справа»

Освітня програма
Освітньо-професійна програма з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина», схвалена Вченою радою ТОВ «Український міжнародний медичний університет» 28 січня 2019 р., протокол №1.